Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 2 Screenshots (7)

Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 2 Screenshot

Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 2 Screenshot

Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 2 Screenshot

Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 2 Screenshot

Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 2 Screenshot

Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 2 Screenshot

Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 2 Screenshot