Screenshots: Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 2 (7)

Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 2 Screenshot

Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 2 Screenshot

Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 2 Screenshot

Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 2 Screenshot

Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 2 Screenshot

Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 2 Screenshot

Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 2 Screenshot