Screenshots: Puyo Puyo Tetris (7)

Puyo Puyo Tetris Screenshot

Puyo Puyo Tetris Screenshot

Puyo Puyo Tetris Screenshot

Puyo Puyo Tetris Screenshot

Puyo Puyo Tetris Screenshot

Puyo Puyo Tetris Screenshot

Puyo Puyo Tetris Screenshot