Phantasy Star IV

Phantasy Star IV

2008

System
Mega Drive
Publisher
SEGA
Developer
SEGA

9.8

Game Rating

User Ratings: 4

Our Review: 9/10

Phantasy Star IV Screenshots (9)

Phantasy Star IV Screenshot

Phantasy Star IV Screenshot

Phantasy Star IV Screenshot

Phantasy Star IV Screenshot

Phantasy Star IV Screenshot

Phantasy Star IV Screenshot

Phantasy Star IV Screenshot

Phantasy Star IV Screenshot

Phantasy Star IV Screenshot